Nederlands ammoniakbeleid treft geen doel

Vrijdag 20 januari hebben de onderzoekers Marcel Crok en Jaap Hanekamp het rapport: ‘Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen’ gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het huidige Nederlandse ammoniakbeleid, dat is ingevoerd in de jaren ’90, totaal niet effectief is. Dit beleid is gebaseerd op berekeningen en computerprogramma´s. NMV heeft altijd gepleit voor beleid dat is gestoeld op veldmetingen in plaats van berekeningen. Om die redenen heeft NMV dit onderzoek naar de effectiviteit van het ammoniakbeleid dan ook meegefinancierd.

Sinds begin jaren ’90 worden boeren gedwongen geldverslindende en risicovolle maatregelen te nemen zoals het bouwen van emissiearme stallen en het afdekken van de mestopslag. Bovendien worden boeren geconfronteerd met een verbod op het bovengronds uitrijden van mest om ammoniakuitstoot te verlagen.

Volgens de overheid zijn deze maatregelen bijzonder effectief. Echter, uit dit onderzoek blijkt dat de berekende ammoniakemissies en de gemeten ammoniakconcentraties ver uit elkaar liggen. Volgens de metingen is er niets tot weinig veranderd aan de ammoniakconcentraties in de lucht. Alle investeringen die de veehouderij heeft gedaan, lijken dus geen effect te hebben gehad. Het is daarom ook zeer de vraag of het zin heeft om op deze weg verder te gaan. Als de overheid grote milieu-investeringen vraagt mag je als veehouder minstens verwachten dat deze zinvol en effectief zijn en aantoonbaar tot een reductie leiden.

Daarnaast blijkt uit het rapport Crok en Hanekamp dat de gemeten ammoniakconcentraties verkeerd worden geïnterpreteerd. Er wordt gewerkt met een rekenkundig gemiddelde in plaats van een gewogen gemiddelde. Het gewogen gemiddelde levert ammoniakconcentraties op die minstens 27% lager liggen.

Nederland lijkt nu, op papier, een aanzienlijk hogere ammoniakemissie per hectare te hebben dan andere Europese landen. Het daadwerkelijke verschil ligt waarschijnlijk een stuk lager omdat Nederland op een verkeerde manier met de gegevens omgaat.

Sinds 1996 vraagt NMV hier al aandacht voor. NMV-er Klaas Wolters is al jaren zeer betrokken bij dit onderwerp en heeft afgelopen dinsdag het rapport mee aangeboden aan Elbert Dijkgraaf (SGP) en Jaco Geurts (CDA) omdat nader onderzoek naar de effectiviteit van het Nederlandse ammoniakbeleid overduidelijk nodig is.

Staatssecretaris Van Dam reageert uiterlijk 18 februari op dit kritische ammoniakrapport. NMV volgt dit dossier zorgvuldig en zal zich hiervoor blijven inzetten!

Bekijk hier de conclusies van het rapport.
Om het gehele rapport te downloaden, ga naar: Ammoniak in Nederland – Enkele kritische kanttekeningen 170120