voermaatregel

Melkveepartijen willen onzinnige voermaatregel niet

NMV is de laatste weken druk met het van tafel helpen van de voermaatregel, door samen te werken met melkveebelangenorganisaties. De komende tijd zijn we in gesprek met ministerie en partijen die over specifieke expertise beschikken, om alternatieven te bedenken en aan te dragen. Onderstaand bericht is gedeeld met de media:

Melkvee partijen willen onzinnige voermaatregel niet
Over de gehele breedte van de melkveesector bestaat consensus over de veevoermaatregel: die is onwerkbaar en bovendien hoogstwaarschijnlijk juridisch onhoudbaar. Daarom hebben de vakgroep melkveehouderij van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Dutch Dairymen Board (DDB), Netwerk Grondig (NG) en Agractie elkaar gevonden in de melkveegroep. Hierin werken zij samen aan een reactie op de veevoermaatregel voor de melkveehouderij, die minister Schouten heeft aangekondigd. De melkveehouderij is een sector met een grote diversiteit, meer dan in andere sectoren. Dat is dan ook één van de redenen dat deze sector door verschillende belangenorganisaties vertegenwoordigd wordt. De melkveehouderij wordt echter een grote taakstelling opgelegd wat betreft stikstofreductie, reden voor deze zes belangenorganisaties om nauw samen te werken aan een alternatief voor de voorgestelde maatregel. Hierbij staan de belangen van de primaire sector melkveehouderij centraal.

De melkveegroep vindt de huidige veevoermaatregel onhoudbaar wegens de volgende punten:

–          De gezondheid van jongvee en droge koeien is niet gewaarborgd bij de veevoermaatregel, de uitzonderingsregeling waarborgt dat niet

–          Die gezondheidseffecten zullen na-ijlen lang nadat regeling beëindigd is

–          De tijdelijke regeling staat te ver van de grote beleidslijn

–          Toepasbaarheid van maatregel is ontoereikend

–          Het veroorzaakt problemen voor rantsoenoptimalisatie

–          De voermaatregel kan door het voeren van meer krachtvoer een averechts en negatief effect hebben op de NH3 uitstoot

–          Er is geen rekening gehouden met seizoenseffecten

–          De gebruikte BIN-data is niet openbaar

–          Matrix is onvoldoende onderbouwd en sluit niet aan op praktijkdata

Houdbaarheid maatregel
De melkveewerkgroep heeft daarnaast grote twijfel over de juridische houdbaarheid van de voorgestelde maatregel en of de maatregel de beoogde ammoniak reductie kan bewerkstelligen. Het eerste beeld wordt bevestigd door een aantal juristen die de veevoermaatregel voor de melkveewerkgroep tegen het licht gehouden hebben. Om niet alleen met bezwaren maar ook met oplossingen richting het ministerie te kunnen gaan, heeft de melkveegroep de afgelopen weken hard gewerkt aan verschillende maatregelen die als alternatief kunnen dienen voor de veevoermaatregel. Deze maatregelen worden op dit moment door de genoemde juristen getoetst op haalbaarheid, en zal geprioriteerd op basis van werkbaarheid als alternatief worden aangeboden aan de minister en haar ministerie. Het doel is de beoogde stikstofreductie van de veevoermaatregel te kunnen leveren, maar door middel van maatregelen die beter passen bij de uiteenlopende bedrijfsvoeringen van onze melkveehouders. De eerste stappen en gesprekken om dit proces in gang te zetten zijn reeds uitgevoerd. Daar waar nodig zal de melkveegroep expertise van externe organisaties inschakelen, om de onderbouwing van de alternatieven te versterken.

Samenwerking partijen
Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om de belangen van alle melkveehouders goed te kunnen vertegenwoordigen. Omdat de belangen van melkveehouders onder druk staan, willen de betrokken partijen er alles aan doen elkaar te versterken om elkaar vast te houden nu dat cruciaal blijkt, juist voor onze sector. Dit betekent dat de samenwerking niet vrijblijvend is: er zijn duidelijke randvoorwaarden en kaders gesteld waarbinnen deze samenwerking plaatsvindt. Alle betrokken partijen hebben daar commitment op gegeven, zodat de aandacht gevestigd kan worden op hetgeen nu belangrijk is: een alternatief voor de onzinnige veevoermaatregel.