Kortgedingrechter legt bom onder stikstofbeleid

Na het drama van de aangenomen stikstofwet zijn er nu weer grote zorgen over een uitspraak van een kortgedingrechter die een bom legt over de toepassing van emissiearme stallen voor melkvee. MOB trekt de werking in twijfel op basis van een CBS-studie en een CDM-advies. Deze uitspraak is een klap in het gezicht van alle melkveebedrijven. Zeker de bedrijven die in het kader van het PAS zijn vastgelopen met hun natuurvergunning en dit probleem deels kunnen oplossen met emissiearme maatregelen worden extra getroffen.

NMV heeft de minister van Infrastructuur en Milieu, die verantwoordelijk is voor de goedkeuring op de RAV-lijst, haar grote zorgen gedeeld. Voor NMV is en blijft het van groot belang dat er met goed onderbouwde cijfers gewerkt wordt. Wetenschappelijke cijfers die gestoeld zijn op meerdere metingen. Met de huidige innovatieve techniek van sensoren moet er steeds meer mogelijk worden om de emissie van een stal te kunnen verantwoorden.

Wij vinden dat het gedwongen toepassen van dergelijke stalsystemen zoals dat in Brabant aan de orde is, on hold gezet moet worden. Er moet eerst meer duidelijkheid komen.

Meten van melkveestallen

NMV heeft de eerste ervaring met het meten van voornamelijk reguliere melkveestallen opgedaan, en het lijkt erop dat metingen met gekalibreerde apparatuur niet tegenvalt. Metingen zijn hoopgevend, zelfs onder ongunstige omstandigheden. In proefstallen wordt volgens het protocol niet gemeten tijdens het roeren van de mest. NMV deed dat wel omdat er bij ieder weldenkend mens geen twijfel over bestaat dat er juist mestgassen vrij zouden moeten komen tijdens het roeren van de mest. Er wordt veel sneller H2S (waterstofsulfide) dan NH3 (ammoniak) en LEL (methaan) in melkveestallen gemeten. De gebruikte apparatuur wordt normaal voor veiligheidsdoelen ingezet maar geeft hierin wel een indicatie van dat moment.

Het hele stikstofbeleid heeft weinig met feiten te maken. Er worden nauwelijks bronnen zoals stallen en industrie gemeten. En in het land zijn onvoldoende meetpunten, dus wordt er vervolgens met behulp van simulatieprogramma’s met zeer grote onzekerheden uitkomsten gepresenteerd als feiten. Keer op keer worden adviezen hierover genegeerd door de rijksoverheid.

Vergunningen juridisch houdbaar

Onze melkveehouders moeten erop kunnen vertrouwen dat peperdure stalsystemen die tot stand gekomen zijn aan de hand van de spelregels die de Rijksoverheid oplegt, veilig voor mens en dier zijn. En de vergunningen juridisch houdbaar moeten zijn en blijven. De rechtszekerheid moet voor iedereen die investeert in door het Rijk erkende emissiearme technieken gewaarborgd zijn.

AERIUS van tafel

Daarnaast moet het AERIUS rekenmodel heel snel van tafel. Het is een rekenmodel die niet geschikt is voor vergunningverlening. Er zitten veel te grote onzekerheden is, die bij de vergunningverlening geen goede onderbouwing geeft. De adviezen van Remkes, Hordijk en ook de Raad van Staten waren daarin heel duidelijk. Maar nog steeds heeft de minister die adviezen niet ter harte genomen.

De uitspraak van de kortgedingrechter, laat zien dat er serieus gekeken moet worden wetenschappelijke en juridisch houdbare onderbouwingen.

Ten slotte:
Uiteindelijk is relevant welke ammoniak in Natura 2000-gebieden terecht komt. De Universiteit van Amsterdam is bezig met een onderzoek.