borgingstool, koemonitor, SGD dierenartsen

Koemonitor of borgingstool van dierenartsen

Beste leden,

Hierbij een update van Koemonitor en de borgingstool van SGD (Stichting Geborgde Dierenartsen).  Beiden zijn ontwikkeld om te voldoen aan de verplichte Europese hygiëne- en gezondheidsverordening. Het onderscheid tussen een systeem dat zich richt op kwaliteit of op borging is in dit geval cruciaal. Kwaliteitssystemen zijn er voor om te zorgen dat producten, zullen voldoen aan gestelde eisen. Bij borgingssystemen gaat het om zekerheden over de uitvoering. Daar het in dit geval om borging van hygiëne en gezondheid gaat, heeft het ministerie van Volksgezondheid de SGD-geregistreerde dierenarts als controlerend orgaan aangewezen Waarom lijkt die Koemonitor dan toch met stoom en kokend water door te moeten gaan?

Zoals eerder in een kort ledenbericht aangegeven kwam via de media naar buiten dat de begroting van ZuivelNL unaniem is goedgekeurd. Dit is geenszins het geval. NMV stemde tegen omdat in deze begroting de aankoop van Koemonitor was opgenomen. Koemonitor voldoet namelijk niet aan de Europese hygiënerichtlijn wat de export van zuivel in gevaar zal brengen. Daarnaast brengt Koemonitor beduidend extra kosten met zich mee voor de melkveehouders door bovenwettelijke eisen. Hier staat geen enkele vergoeding tegenover. Bovendien is er geen keuzevrijheid. De zuivelverwerker neemt het op in de leveringsvoorwaarden, waar een melkveehouder op last van melkweigering wel voor moet tekenen. En als laatste zijn bij Koemonitor, in tegenstelling tot de borgingstool (BGP-tool) van de dierenartsen, de data van de melkveehouders niet (voldoende) beschermd en kunnen dus overal opduiken en gebruikt worden.

Tactische brief COKZ
Daar komt nog bij dat we de brief van COKZ (centraal controlerend zuivelorgaan) in handen kregen. Deze organisatie moet onder andere controle instrumenten beoordelen zoals Koemonitor en BGP-borgingstool. Dit bleek een zeer tactische brief. Datgene waar het om gaat, wordt net niet genoemd en stemt niet overeen met het ministeriële besluit. Het lijkt erop dat COKZ de zuivelverwerkers de hand boven het hoofd houdt. (zie vorig ledenbericht)

Afspraak ACM
Inmiddels staat er voor januari een afspraak met ACM (Nederlandse mededingingsautoriteit) over Koemonitor. NMV ziet dit gesprek met vertrouwen tegemoet, en zal haar leden na afloop van dit gesprek een terugkoppeling geven

Conclusie NMV
NMV is van mening dat data van melkveehouders zijn en blijven. De melkveehouder moet vrijwillige zeggenschap houden over wie hij machtigt om zijn data te gebruiken. Ook mag een wettelijke verplichting nooit aanleiding geven tot nog meer bovenwettelijke verplichtingen. De regeldruk is al veel te hoog en te kostbaar. Alles bij elkaar genomen kan NMV niet anders dan concluderen dat de BGP-tool van de dierenartsen het enige wettelijke borgingsinstrument is. En zolang de bovenwettelijke eisen van de Koemonitor niet gecompenseerd worden en de onafhankelijkheid en gegevensbescherming niet gewaarborgd, zullen wij als NMV er alles aan doen om die tegen te houden. Wij houden u op de hoogte.

Lees ook: https://nmv.nu/koemonitor-krijgt-een-staartje/