voermaatregel alternatief

Inzet van sector: 6 alternatieven voor voermaatregel

Vanaf 28 mei heeft NMV intensief samen gewerkt met LTO, NAJK, DDB en Netwerk Grondig aan verschillende alternatieven voor de veevoermaatregel van minister Schouten. De voorgenomen voermaatregel is volgens alle organisaties in de melkveegroep onwerkbaar omdat het ten koste van de diergezondheid van met name jongvee en hoogdrachtige koeien gaat. De voermaatregel zorgt ervoor dat je rantsoenen niet meer op de eiwitbehoefte af kunt stemmen. Dit is door de vereniging van dierenartsen onderschreven middels een brief aan het kabinet. Maar ook die legt de minister naast zich neer.

Daarnaast valt de maatregel midden in een ongelukkige overgangsperiode van het weideseizoen richting meer opstallen. Dat vereist juist zorgvuldige aanpassing van het rantsoen van melkvee, onder andere naargelang de kwaliteit van het gewonnen ruwvoer. De mogelijkheid om een uitgebalanceerd rantsoen samen te stellen wordt door Schoutens voermaatregel vrijwel onmogelijk gemaakt. Ook waren alle organisaties van mening dat de uitvoeringslast voor melkveehouders laag gehouden moet worden, zo worden melkveehouders die al een voorraad eiwitrijke voerproducten hebben aangelegd met een onmogelijke opgave geconfronteerd.

Bovendien heeft het ministerie ons niet kunnen overtuigen dat haar voermaatregel wél robuust genoeg is en de gewenste resultaten oplevert. We hebben vanuit deze samenwerking meermaals gevraagd om de onderbouwing te overleggen van de veevoermaatregel. Maar die gevraagde informatie is tot dusver niet boven tafel gekomen. NMV vindt het onbegrijpelijk dat een overheid zo weinig transparant te werk gaat, en een maatregel door de strot van de sector duwt die net zo min onderbouwd lijkt als de aangedragen en meer werkbare alternatieven.

Voorgestelde alternatieven

We hebben met de andere sectorpartijen vele opties uitgewerkt. Hieronder ziet u welke opties we hebben aangeboden of overwogen. Het illustreert wellicht hoe hard er sinds 28 mei aan een oplossing gewerkt is:

Zes alternatieven of aanvullingen voor een beter werkbare maatregel

1 De voermaatregel volledig van tafel door reeds behaalde stikstofreductie sinds 2018 in te rekenen.
2 Het rekenen met een gewogen gemiddelde RE over alle geleverde/gekochte diervoeders
3 Het uitzonderen van specifieke diercategorieën in de maatregel (jongvee en hoogdrachtige koeien)
4 Aanpassing van het RE in mengvoer. Dit per 1 juli invoeren, en daar een buffer gereduceerde stikstof mee opbouwen. Zo kan de voermaatregel uitgesteld worden, zo lang er voldoende gereduceerd wordt. Dit gecombineerd met een maandelijkse monitoring zoals bij het fosfaatreductieplan. De veevoermaatregel fungeert als stok achter de deur als uit die monitoring blijkt dat reductie ontoereikend blijkt.
5 Aanpassing van RE in mengvoer en enkelvoudige producten door referentie te nemen op basis van geleverd RE. Inzichtelijk gemaakt door 3 procent minder RE aan te voeren in 2020 ten opzichte van voerleveranties in dezelfde periode van 2018. Er dient een correctie plaats te vinden op dieraantallen.
6 De maatregel zoals beschreven bij punt 5, met een referentie op basis van voerleveranties. Maar dan als vrijwillige optie in plaats van de voermaatregel. De melkveehouder is in deze optie zelf verantwoordelijk voor de administratie, en committeert zich middels privaatrechtelijk contract aan de reductiedoelstelling van de overheid.

Inspanningen sector niet serieus genomen

Vrijwel alle maatregelen zijn resoluut afgewezen. De eerste 5 op juridische houdbaarheid en of de behaalde reductie op hexagoonniveau toe te rekenen was, dat heeft te maken met het feit dat de reductie moet plaats vinden in dezelfde regio als waar er weer ruimte elders wordt uitgegeven. Het laatste voorstel sneuvelde op uitwerkingslast bij ministerie en de andere betrokken overheidsinstanties. Dit is onverteerbaar voor 16.000 melkveehouders, die niet op begrip hoeven te rekenen voor de uitwerking in de praktijk.

Vertrouwen boeren volledig weg

De sectororganisaties begrijpen heel goed dat boeren het vertrouwen in de overheid en draagvlak voor de maatregel verliezen. We roepen de minister dan ook op de ingediende motie van Jaco Geurts en Mark Harbers uit te voeren. Deze voorziet in doorrekening van het laatste sectorplan, en bij gunstig resultaat moet deze als keuzeoptie naast de voermaatregel dienen. Hiermee kan de overheid een stap zetten richting herstel van vertrouwen.

NMV begrijpt heel goed dat ook de alternatieven hun kanttekeningen hebben. Toch wilden wij tot het uiterste gaan om de veevoermaatregel van Schouten beter werkbaar te krijgen, omdat het middels een ministeriële maatregel wordt ingevoerd, kan het ministerie hem zo doorzetten. Het is ons er alles aan gelegen dat er een alternatief komt. Ofwel via de motie van Geurts en Harbers, maar NMV is ook nog met andere partijen, waaronder juristen, in gesprek naar uiterste mogelijkheden. Dat de ontstane situatie grote onrust oproept, begrijpt NMV heel goed.

Er wordt in de sector verdeeld gereageerd op de acties die nu ontstaan. Dit is dan ook absoluut geen gezamenlijk statement, maar NMV heeft begrip voor de acties. Wij zijn geen organiserende partij, maar we zijn ervan op de hoogte dat veel NMV’ers mee doen. Onze melkveehouders zijn tot het uiterste getergd, en dat roept een reactie op. We hopen uiteraard dat alle acties goed verlopen en willen benadrukken dat iedereen met elkaar om de veiligheid van alle weggebruikers moet denken.

https://nmv.nu/grote-onrust-door-voermaatregel-schouten/

https://nmv.nu/nmv-zwaar-teleurgesteld-over-voermaatregel/