Herverkaveling ín beleid

Herverkaveling is een instrument om een bestaande structuur te verbeteren en werkbaar te maken. Als we de balans opmaken van het huidige natuurbeleid dan moet de conclusie zijn dat het heel veel heeft gekost, maar dat de doelen niet gehaald zijn. Er is 5,5 miljard uitgegeven aan de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur. Voor de opvolger van de EHS, het ‘Natuurnetwerk Nederland’, kregen de provincies een bedrag van 205 miljoen, oplopend tot 305 miljoen in 2018. De doelstelling van de EHS was; biodiversiteit behouden en herstellen. We kunnen rustig concluderen dat dit niet is gelukt. Als we vasthouden aan beleid, de bestaande structuur niet verbeteren en werkbaar maken, zal het ook nooit lukken. Ook de PAS dient in een herverkaveling van het beleid meegenomen te worden en de al eeuwen oude boerengebruiken zoals weiden en bemesten dienen hierin vanzelfsprekend voor de sector in te worden opgenomen.

Bij het gevoerde Mestbeleid kunnen we hetzelfde concluderen: Het heeft ons, als sector, veel gekost. De resultaten blijven echter achterwege. Als we nu niet oppassen gebeurt ons dit in de klimaatdoelstellingen nog eens. Vanuit NMV pleiten we dan ook voor meer samenhang op alle gebieden, om zo tot een evenwichtig landbouwbeleid te komen. Het verbod van de sleepvoet, en de uitzonderingen die waren voorgenomen om hem nog te kunnen gebruiken, getuigen van weinig kennis van een goede landbouwpraktijk. Toepassing van mest verdund met veel water vergroot het risico van afspoeling in het voorjaar. De grond is dan door de seizoensinvloed op zichzelf al nat. Bovendien is de emissie in het voorjaar veel lager dan in de zomer. De nieuwe verboden en geboden lijken meer op een staaltje creatief boekhouden dan wetgeving die het milieu dient.

Volgens mij was het beter geweest om de sleepvoet in het voorjaar gewoon toe te staan eventueel in combinatie met weidegang. Vervolgens mest verdunnen met water uit de put en in de zomer ook met de sleepvoet uitrijden; iets wat ook nog eens opbrengst verhogend werkt. Tevens nodigt het uit tot een kleinere gift wat beter is voor de bodem en het bodemleven. Als de overheid de biodiversiteit op het boerenland écht wil herstellen dan zal zij toch uit een ander vaatje moeten tappen. De mestaanwending moet met een bodemvriendelijker techniek plaatsvinden.

De emissie vanuit de grond zal daardoor beduidend minder worden, daar de graszode niet meer wordt doorsneden met gleuven. Vanuit NMV pleiten we dan ook voor een grondige herverkaveling op alle beleidskaders, waarbij voorop moet staan dat er een goede samenhang dient te zijn van alle maatregelen. Zo kunnen we de doelen die gesteld zijn halen. Als voorbeeld hiervoor kan onze inbreng in de GLB discussie dienen, waar we gepleit hebben om blijvend grasland te belonen. Zo leveren we een bijdrage aan de CO2 doelstellingen, de verbetering van de waterkwaliteit én de terugdringing van nodeloze regelgeving.

Het jaar 2018 is bijna voorbij en ik wens u allen een beter 2019 toe. Ik sluit graag af met een regel uit een lied van Ede Staal: ‘t Het nog nooit zo donker west of het werd oltyd wel weer licht.