Fosfaatrechten juridisch aanvechtbaar?!

Is het voorstel tot een stelsel van fosfaatrechten een kans of een bedreiging voor de melkveehouderij? Dit was een veelbesproken punt tijdens de NMV barbecues. Ieder heeft zo zijn eigen specifieke situatie en de daarbij behorende vragen. Daarom hield de NMV in samenwerking met de DDB op 6 oktober jl. een middag in Nijkerk over dit onderwerp. Verschillende advocaten gaven hun visie op de fosfaatrechten en er konden vragen worden gesteld.

Inleiding
De aftrap van de middag werd gegeven door Bertus Doppenberg, die in een korte inleiding de standpunten van de NMV over fosfaatrechten naar voren bracht. Over het standpunt van de NMV met betrekking tot de invoering van een stelsel van fosfaatrechten kunt u elders in de Koebont lezen.

Na de inleiding kwamen mr. dr. J.J.J. de Rooij en mr. M.I.J. Toonders van Linssen Advocaten uit Tilburg en mr. P. Steehouwer van BoutOveres aAvocaten uit Groningen aan het woord.

Tijdpad

Joost de Rooij ging in op het tijdpad van invoering en de inhoud van het voorstel. Dat het gekozen tijdpad voor invoering van de wetswijziging “ambitieus” is, kan een understatement worden genoemd. Er zijn in het voorstel veel zaken nog niet of onvoldoende ingevuld. Deze zaken zouden op een later tijdstip verder ingevuld kunnen en moeten worden. Door nu versneld een soort van raamwerk in te voeren dat op een later tijdstip nadere invulling krijgt, is er het gevaar van onzorgvuldigheid. Ook blijft er zo voor velen onzekerheid over de precieze uitwerking op hun eigen bedrijfssituatie. Daar de invoering van de kringloopwijzer als borging in het systeem, op dit moment, niet voldoende is, wordt er eerst uitgegaan van forfaitaire normen. Het gaat dus vooral om rekenkundig zaken en niet over werkelijke normafwijkingen.

Knelgevallenregeling

Piet Steehouwer gaf een toelichting op de knelgevallenregeling en spiegelde deze aan knelgevallenregelingen bij invoering van andere nieuwe wetten en wetswijzigingen. Heel specifiek werd het voorbeeld van inscharing van vee bij derden als voorbeeld behandeld omdat dat een veel voorkomend probleem is.

Kanttekeningen

Ten slotte gaf Marieke Toonders uitleg over de kritische kanttekeningen die de Raad van State heeft bij het fosfaatrechtenstelsel en de inmenging in eigendom door invoering van fosfaatrechten en of dit gerechtvaardigd kan worden.

Duidelijke conclusie van de middag was toch wel, dat op het moment dat u als individuele melkveehouder uw beschikking voor fosfaatrechten ontvangt, het raadzaam is om bezwaar te maken tegen deze beschikking, ook al kloppen de gegevens op de beschikking rekenkundig wel. Maakt u binnen de gestelde termijn geen bezwaar, kan u dat op een later tijdstip niet alsnog doen.

Vragen en opmerkingen uit de zaal

Vraag: Kun je iets aanvechten als je latente ruimte hebt (grond) op je bedrijf?
Antwoord: Er is hiervoor een voorziening in de wet opgenomen, maar deze moet nog worden uitgewerkt in een AMvB. Of en in welke vorm hiervoor zal worden gecompenseerd, zal vooral afhankelijk zijn van de hoeveelheid rechten die naar de fosfaatbank gaat via de kortingen bij overdrachten.

Opmerking: Waarom wordt er niet getoetst op vergunningen in plaats van op aanwezig vee. Er zijn (waarschijnlijk) bedrijven die net voor 2 juli vee hebben aangevoerd dat zij volgens hun vergunning helemaal niet konden houden.

Vraag: Komt er nog een tweede peildatum of een referentieperiode?
Antwoord: Dit zou theoretisch kunnen per amendement, maar dit is niet erg waarschijnlijk.

Vraag: De niet-groeiers moeten ook inleveren door de generieke korting, terwijl zij niet de veroorzakers van het probleem zijn. Is dit wel billijk?
Antwoord: Het College van Beroep zal waarschijnlijk zeggen dat het mag, omdat het algemeen belang groter is dan het individuele belang.

Opmerking: Het is niet fair om de spelregels gedurende het spel te veranderen. De vergunningen zijn verstrekt, er is gebouwd, maar nu kan er geen vee in de stal.

Vraag: We moeten nu fosfaatrechten invoeren omdat er niet wordt voldaan aan het fosfaatplafond, maar de waterkwaliteit is bij veel bedrijven via meting helemaal geen probleem.
Antwoord: Het fosfaatplafond is een aanvullende maatregel in het 5e Actieprogramma Kaderrichtlijn Water.

Opmerking: Waarom kan er geen verschil worden gemaakt tussen fosfaatrechten grondgebonden en niet-grondgebonden? Dit is vergelijkbaar met het melkquotum in jaren ’90; toen werd bij de één wel gekort en bij de ander niet. Dat zou nu toch ook kunnen?

Opmerking: Waarom kan er geen stikstof uit kunstmest worden uitgeruild voor dierlijke mest? Dat zou ook plaatsing ruimte opleveren.

Opmerking: Fosfaatrechten kunnen problemen opleveren in het licht van PAS. Als je fosfaatrechten kwijt raakt via een korting dan raak je ook rechten kwijt voor de PAS.

Vraag: Worden de beschikkingen gelijktijdig verstuurd?
Antwoord: Normaal gesproken wel. Deze zullen naar verwachting in januari-februari 2017 worden verstuurd en daarna is er een termijn van zes weken waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend bij RVO.

De powerpointpresentaties van zowel Linssen advocaten vindt u hier als van BoutOveres advocaten kunt u hieronder nalezen.

161006-ppt-linssen-advocaten-ledenbijeenkomst-6-okt
presentatie-fosfaatrechten-lezing-nmv-piet-bout

Disclaimer
Aan bovenstaande en de weergave van de vragen op de site kunnen geen rechten worden ontleend.