fosfaatrechten teruggave

Fosfaatrechten, de stand van zaken

Er is opnieuw veel onrust over fosfaatrechten. Met name het toekennen van fosfaat aan niet melkveebedrijven is een hiaat in de fosfaatsoap. Natuurlijk was dit al langer bekend. Ondertussen is het ministerie volop bezig om deze fouten te herstellen. Zo zijn de beschikkingen van fosfaatrechten aan vleesveehouders opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Uiteindelijk zijn de rechten vervallen. Ook waren er reeds 2200 fosfaatproductierechten van vleesveehouders aan melkveehouders overgeschreven. De minister heeft er voor gekozen deze rechten niet terug te vorderen van de melkveehouder, maar financieel te verhalen op de vleesveehouders.

Het vervallen van de uitgegeven rechten aan vleesveehouders betekent dat er mogelijk minder fosfaatrechten zijn uitgegeven dan het sectorplafond voor de melkveehouderij in voorziet. NMV is van mening dat hiermee de generieke korting kan worden bijgesteld. Deze korting van 8.3% was bedoeld om onder het fosfaatplafond te komen. Als blijkt dat er teveel rechten zijn afgenomen dan dienen de bedrijven die generiek gekort zijn het teveel van hun afgeroomde rechten naar rato terug te krijgen. Melkveehouders die door deze overheidsmaatregelen in de knel zijn gekomen wegens onomkeerbare uitbreidingsinvesteringen, dienen schadevergoeding te ontvangen op wettelijke basis van individuele buitenproportionele last.

Afroming voor lease
NMV heeft constant gepleit voor het vrijstellen van afroming van een deel van het bedrijfsfosfaat. Dit geeft boeren de ruimte om zonder verlies van rechten een deel beschikbaar te stellen aan lease Ook hebben wij als NMV gevraagd om een rekening courant systeem te introduceren waarbij melkveehouders de mogelijkheid krijgen een over- of onderschrijding van 5% te kunnen verrekenen met het navolgende kalenderjaar.

Aangegeven wordt dat dergelijke regelingen wijziging van de wet vereist, en dat deze opnieuw de Europese procedure staatsteuntoets moeten doorlopen. Voor dit jaar zou dat geen optie meer zijn. NMV is van mening dat ook al is het niet haalbaar om het voor het lopende jaar te realiseren, dit geen belemmering mag zijn om alvast te starten met de procedure. Politiek gezien ontvangen wij veel bijval op dit standpunt, dus ook daar zullen we voor blijven strijden.

Fosfaatbank pas open in 2019
Mede door politieke moties heeft de openstelling van de fosfaatbank opnieuw vertraging opgelopen. Terwijl de minister aanvankelijk communiceerde per november een openstelling te willen laten plaatsvinden, blijkt het onhaalbaar dit jaar nog uit te voeren. De openstelling van de fosfaatbank, waar grondgebonden boeren die nog over ‘latente ruimte’ op grond beschikken kunnen inschrijven, zal niet eerder plaatsvinden dan in 2019.

Veel onrust
Door alle commotie en voortdurende onduidelijkheid blijft er veel onrust onder melkveehouders. De toegekende fosfaatrechten aan melkveehouders voldoen echter aan de voorwaarden die gesteld zijn voor uitgave van fosfaatrechten. NMV houdt voor u de vinger aan de pols. We houden u op de hoogte door middel van ledenberichten.