ganzenschade friesland

Faunaschade, Wet natuurbescherming en provinciaal beleid

Faunaschade, Wet natuurbescherming en provinciaal beleid

Vooral het falende Friese faunaschadebeleid was aanleiding voor een NMV-bijeenkomst over de Wet natuurbescherming en provinciaal schadebeleid. Op 12 oktober vond deze bijeenkomst in Joure plaats.

Al vele jaren wordt er gesproken over een faunaschadebeleid, voornamelijk met betrekking tot ganzen. Het beleid moet er voor zorgen dat de schade voor grondgebruikers acceptabel blijft, voor de provincie betaalbaar, juridisch juist ingevuld en dat het maatschappelijk gedragen wordt.

Om goed beleid op te zetten is er inzet nodig van alle partijen en moeten alle aspecten meegenomen worden. Wanneer de ganzenpopulatie, en daarmee ook de schade, niet voldoende afneemt (afgesproken is naar het niveau van 2005) kan en mag het niet zo zijn dat grondgebruikers de financiële gevolgen moeten dragen. Daarnaast worden met het nieuwe beleid ook niet alle mogelijke middelen en maatregelen ingezet om ganzenschade te kunnen bestrijden en de populatie te beheren.

In Friesland is in 2016 aan tegemoetkoming ganzenschade meer dan 8 miljoen euro betaald. Dat is een fors bedrag. Maar het is maar een tegemoetkoming in de geleden schade. De werkelijke schade is groter. Zo worden tijd en kosten van grondgebruiker en jager om de ganzen te verjagen niet meegenomen en verstoren de ganzen ook het correcte beeld van de mineralenboekhouding op het bedrijf. De kosten van eigen risico € 250,- en behandelbedrag van € 300,- worden niet vergoed en zijn voor de grondgebruiker.

Deze forse faunaschade is het gevolg van een groeiende ganzenpopulatie de afgelopen jaren. Niet alleen de overwinterende ganzen maar ook de zomerganzen nemen in aantallen toe.

Tegemoetkoming faunaschade uitbetaald door het Faunafonds:

2005 € 7.728.278,- Waarvan € 2.309.191 veldmuizenschade
2009 € 9.400.000,- Inclusief winterganzen Waddeneilanden
2010/2013 € 12.000.000,-/€ 14.000.000,- Merendeel ganzen
2016 € 21.000.000,- Waarvan € 19.000.000,- aan ganzen

De provincie Friesland wil een bonus- malus systeem waarbij de schadetegemoetkomingen in het eerste jaar door verjaging en bestrijding significant moeten afnemen anders zal de schadetegemoetkomingen met 50% worden verlaagd. NMV is fel tegen dit systeem omdat hiermee de provincie Friesland het financiële probleem op het bord van de grondgebruikers legt.

NMV ziet mogelijkheden om een periode voor zonsopgang en een periode na zonsondergang ganzen te kunnen en mogen bejagen. Dit is onderbouwd met een adviesrapport van advocaat Franca Damen, dit rapport geeft aan dat er geen juridische beperkingen zijn wanneer er een goed beheerplan aan ten grondslag ligt. De provincie Friesland wil deze mogelijkheden nog niet toestaan in haar verordening, maar NMV zal zich ervoor blijven inzetten dat deze effectieve maatregelen in het beleid opgenomen worden.
Tijdens de bijeenkomst werd er een enquête gehouden onder de aanwezigen en de uitkomst werd aan het eind van de avond gepresenteerd. De uitkomst is hier te vinden