Zuivelbeleid

‘Inkomen, daar draait ’t om!’, de slogan van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) moet de basis zijn van het zuivelbeleid. De NMV vindt dat melkveehouders als voedselproducenten een goed gezinsinkomen uit hun bedrijf moeten kunnen halen. Werkbare regelgeving en een zuivelbeleid waar melkveehouders invloed op en zeggenschap over hebben, zijn daarbij essentieel.

De NMV is één van initiatiefnemers en oprichters van de European Milk Board  (EMB). De EMB is opgericht om ook op Europees niveau te belangen van de melkveehouderij te kunnen behartigen.

Visie op zuivelbeleid

Het doel van het zuivelbeleid moet zijn om een economisch, sociaal en maatschappelijk duurzame melkveehouderij in Europa mogelijk te maken. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn een kostendekkende melkprijs en een stabiel markt. Het inkomen van de melkveehouder moet uit de markt komen; melkveehouders willen niet afhankelijk zijn van subsidies.

Gevolgen van afschaffing melkquotering

In het verleden hebben de NMV en de EMB zich op Europees niveau ingezet voor het behoud, de verbetering en flexibilisering van de melkquotering. Al in 2007 heeft de NMV samen met haar leden nagedacht over de toekomst van de melkveehouderij. De uitkomsten van een enquête onder de leden vormde de basis voor de notitie ‘NMV-Visie Toekomstig Zuivelbeleid’. Op dat moment had de politiek in Brussel als besloten dat de melkquotering zou worden afgeschaft. Hans Geurts heeft diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van deze beslissing en een rapport opgesteld: ‘Afschaffing van de melkquotering, een historische vergissing’.

De NMV ziet een regulerend systeem dat het aanbod afstemt op de vraag als enige oplossing om te komen tot kostendekkende prijzen. In een later stadium is in samenwerking met de EMB een gedegen plan ontwikkeld waarbij de melkprijs zich binnen een bandbreedte kan bewegen. Deze bandbreedte loopt van de minimale melkprijs op kostprijsniveau tot de bovengrens, zodat vraaguitval uitblijft. Met een sterke lobby bij de Europese politici en beleidsmakers heeft de EMB geprobeerd dit plan geïmplementeerd te krijgen.

Helaas is dit niet gelukt en op 1 april 2015 is de melkquotering afgeschaft. En alle door EMB en NMV voorspelde nadelige gevolgen zijn werkelijkheid geworden. Meer, meer en nog meer melk. Aanbod en vraag zijn volledig uit balans geraakt en de melkprijs is in alle Europese landen volledig weggezakt. De melkveesector is in een diepe crisis terecht gekomen zonder dat de politiek noch de sector een instrument in handen heeft om hier weer uit te komen.

Crisisinstrument: MVP

Wederom heeft de EMB een instrument ontwikkeld om op deze crisis in te kunnen spelen: het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP). Het MVP is geen vast beleidsinstrument, daarvoor moet een flexibele quotering voor worden ontwikkeld. Het MVP is juist wel een crisisinstrument.

Door een goede observatie van de marktontwikkelingen is het mogelijk een dreigende crisis tijdig te herkennen. Het MVP gaat uit van een marktindex (=100) en voorziet in een driestappenplan om op deze dreiging te reageren:

 1. Vroegtijdige waarschuwing (index daalt met 7,5%)
  • Particuliere opslag wordt geopend
  • Start motivatieprogramma’s voor extra consumptie
 2. Crisis wordt officieel erkend en aangekondigd (index daalt met 15%)
  • Kernpunten van het MVP worden opgestart
  • Verlagen van productie (min 5%) wordt opgelegd, met een bonus voor het verlagen van de productie
  • Markt verantwoordelijkheid heffing per kilo per individuele melkveehouderij
 3. Verplichte reductiefase (index daalt met 25%)
  • Algemeen toepasbare reductie van melkproductie met 2-3% voor een bepaalde periode

Aan het eind van de crisis kunnen deze maatregelen weer worden opgeheven.

(Nederlandse samenvatting van het Markt Verantwoordelijkheid Programma)

Archief

Melkveehouders kunnen een tegemoetkoming krijgen van € 14 voor iedere 100 kg koemelk, die ze vrijwillig minder leveren. Heeft u in september of oktober 2016 een verzoek tot deelname ingediend en toegewezen gekregen? Dan kunt u nu uitbetaling aanvragen bij RVO. Voorwaarden voor uitbetaling Om in aanmerking...

Tijdens een ludieke actie op maandag 23 januari in Brussel hebben melkveehouders het kantoorgebouw van de Raad van de Europese Unie ondergespoten met een ton melkpoeder. Zo’n 150 boeren uit verschillende Europese landen zijn voor de actie naar Brussel gekomen. Onder de demonstranten waren bestuurders...

NMV en DDB roepen de Nederlandse leden op om mee te gaan naar Brussel en onze eisen kenbaar te maken aan de EU-landbouwministers die op 23 januari vergaderen in Brussel! Hoewel er van het einde van de crisis in de melkveehouderij nog lang geen sprake is,...

Een overzicht van tien jaar European Milk Board (EMB) Take a look at 10 years of the EMB. How did we start and what did we achieve? The umbrella organisation of the European dairy farmers has worked with protests and political talks in order to get fair...

De commissie Nijpels heeft haar langverwachte advies uitgebracht over versnelling van verduurzaming veehouderij. Voor de melkveehouderij een slechte timing: de sector staat op zijn kop vanwege de onduidelijkheid over derogatie en fosfaatrechten. Het advies van de commissie Nijpels is beperkt, er moet centrale regie komen...

Op de website van RVO.nl zijn de details gepubliceerd over de tegemoetkoming voor melkveehouders die vrijwillig minder melk leveren aan erkende eerste kopers. Deze tegemoetkoming bedraagt € 14 voor iedere 100 kg melk die minder is geleverd. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is van mening...

Zo'n driehonderd melkveehouders protesteren vandaag in Amsterdam tegen de lage melkprijs. Ook uit België en Denemarken zijn boeren aanwezig. De protestactie is een initiatief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB) Met de actie willen de bonden druk uitoefenen op de Europese...

Melkveehouders protesteren bij Scheepvaartmuseum    Nu.nl   31 mei Boerenprotest voor hogere melkprijs bij Scheepvaartmuseum Het Parool 31 mei Veehouders protesteren met kunstkoeien in Amsterdam De Stentor 31 mei Tientallen melkveehouders protesteren in Amsterdam NH nieuws 31 mei Melkveehouders demonsteren in Amsterdam voor hogere melkprijzen RTV Oost  (YouTube filmpje)...