Stikstof Remkes NMV

Commissie Remkes mist realiteitszin van stikstofimpasse (persbericht)

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt het advies van de commissie Remkes onbegrijpelijk. Remkes geeft aan dat de stikstofproblematiek voor de lange termijn onvoldoende wordt aangepakt en adviseert om de landbouw 50% stikstof te laten reduceren. Terwijl juist de landbouwsector door veel verschillende maatregelen al voor meer dan 60% reductie heeft gezorgd de afgelopen 30 jaar.

‘Nederland heeft zichzelf natuurdoelen gesteld die onhaalbaar zijn, zowel ecologisch als economisch. Er zijn heel veel Natura 2000-gebieden aangewezen. In deze gebieden zijn verschillende factoren van invloed op de habitatsoorten. Het is te kortzichtig van de commissie om in te zetten op één onderdeel, namelijk stikstof. Want juist ook andere factoren zijn heel belangrijk voor de instandhouding van veel habitatsoorten, waaronder water en natuurbeheer’, aldus Marion Logtenberg, landelijk bestuurder NMV

Daarnaast zou er volgens NMV gekeken moeten worden hoe alle onderdelen, zoals; wonen, werken, infrastructuur, recreatie, landbouw en natuur in het kleine en bevolkte Nederland samen kunnen gaan. Het is ook wenselijk om de stikstofaanpak bij de landbouwsector integraal aan te pakken, zoals wél voorgesteld is bij andere sectoren.

De adviescommissie is van mening dat er onderscheidt gemaakt moet worden tussen NH3 en NOx  en dat ze niet zomaar uit te wisselen zijn. Dat zal voor de economische ontwikkeling van Nederland gevolgen hebben, wanneer ze groene emissie niet kunnen omzetten in grijze emissie.

NMV heeft zich altijd verzet om de Kritische Depositiewaarde (KDW) als toetsmiddel te gebruiken, omdat de KDW geen hard en betrouwbaar cijfer is. Het is een getal die een behoorlijke bandbreedte heeft en veelal gebaseerd is op modelberekeningen. Deskundigen gaven zelf hierover aan dat meer onderzoek gewenst is.

In het rapport geeft de commissie aan dat ammoniak vlakbij de bron al neerslaat. Dat betekent dus dat de meeste depositie op onze eigen landbouwgronden terecht komt. En dus maar een klein gedeelte in natuurgebieden. Daarom is het wenselijk om de depositie van ammoniak in de natuurgebieden goed te gaan meten en dát mee te nemen in het beleid.

Drijfmest

NMV vindt het advies dat drijfmest in 2030 geheel verdwenen moet zijn, onrealistisch. Veel melkveehouderijbedrijven hebben net geïnvesteerd in emissiearme vloeren. Bovendien kost omschakelen naar andere huisvesting veel tijd en is financieel onhaalbaar. Fijn dat de commissie inziet dat het verdienmodel in de landbouw beter moet, helaas blijft het alleen bij woorden en missen we de concrete uitwerking.

Reductie van 50% ammoniakemissie in de veehouderij betekent een vermindering van de veestapel, anders is het niet haalbaar. Maar die vermindering heeft weer gevolgen voor de voedselproductie. Niet alleen in Nederland maar ook voor de rest van de wereld. Denk aan gebieden waar geen voedsel verbouwd kan worden en mensen afhankelijk van ons zijn. Tevens zal het gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het platteland. Deze aspecten zijn niet meegewogen, terwijl de Vogel- en Habitatrichtlijn daar wél rekening mee houdt, evenals economie en haalbaarheid.

Stikstof oplossingen

Er zijn mogelijkheden om het anders te doen. NMV wil Den Haag daarvan overtuigen. Zo liggen er kansen binnen de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Deze richtlijn geeft bijvoorbeeld geen tijdrestrictie aan, dus geen 2030. Deze richtlijn is ook niet zo strikt als Nederland implementeert. Daar moeten we gebruik van maken. Wij zoeken bijval van andere sectorpartijen voor een sterke vuist, en gaan het onderste uit de kan halen.