nitraatplan bufferzones

Brief en Zienswijze Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering

Afgelopen weken hebben wij met man en macht gewerkt aan een “brandbrief” gericht aan de leden van de Eerste Kamer en de Zienswijze op de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering, die op 17 december 2020 is aangenomen door de Tweede Kamer.

De landbouwsector en dus ook de NMV maakt zich ernstig zorgen over het wetsvoorstel. De NMV verwacht dat wanneer deze wet ook wordt aangenomen door de Eerste Kamer er weer heel veel op slot gaat in Nederland. Vooral de veehouderij maar ook andere projecten en activiteiten.

Wij hebben de Kamer erop gewezen dat we de wetenschappelijke onderbouwing van diverse maatregelen missen, de Kritische Depositie Waarden (KDW) niet in het rekenmodel mag worden opgenomen omdat deze veel te veel op aannames berust, en dat de adviezen van commissies Hordijk en Remkes niet opgevolgd zijn. In deze adviezen wordt onder andere aangegeven dat het gehanteerde rekenmodel, Aerius, niet voldoet als basis voor wetgeving. Bovendien zijn goede arresten en uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie advies door de Raad van State niet meegenomen in de opzet van de wetgeving. De gang van zaken getuigt niet van besturen volgens de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB).

Onze zorg over het wetsvoorstel wordt ook gedeeld door Damen Legal, maar ook een gerenommeerd advocatenkantoor zoals Stibbe is niet overtuigd. De maatregelen dienen vooraf gerealiseerd te zijn inclusief deugdelijke ecologische onderbouwing welke informatie ontbreekt bij het wetsvoorstel.

Voor de agrarische sector lijkt het oude intern- en extern salderen de meest veilige optie als passende maatregel als u een natuurvergunning wilt aanvragen. Wij verwijzen u naar een adviseur voor uw situatie en adviseren u de oude Aerius berekeningen en oude vergunningen vanaf 1992 zo veel mogelijk te bewaren voor een eerste aanvraag van een natuurvergunning.

Voor een uitgebreide versie verwijzen we u naar onderstaande stukken. Vele actieve NMV-ers, een ieder met hun eigen expertise, werkten mee aan deze brandbrief en consultatie-inbreng om te voorkomen dat deze wet wordt aangenomen. Dat waarderen wij enorm en kunnen ook niet zonder. Samen sterk!

NMV-brandbrief naar Eerste Kamer aangaande wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering

Inbreng van NMV op consultatie besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Klimaat

Voor de diverse veenweidegebieden in Friesland, Noord- en Zuid Holland, Utrecht en Overijssel zijn diverse gebiedsplannen en bestuurlijke overleggen gevoerd, waarbij vooral de peilverhoging en het grondwaterpeil ons zorgen baren. Een gestelde grondwaterstand van -0.20 cm. onder het maaiveld is voor agrariërs geen werkbare situatie. Ook de diergezondheid en denk daarbij aan leverbot en diverse worminfecties kunnen dan een gevaar gaan opleveren, dit hebben ook een aantal dierenartsen, verenigd in het Platform Natuurlijke Veehouderij*, al kenbaar gemaakt. Misschien dat Corona in ons voordeel werkt economisch gezien, want er is heel veel kapitaal voor nodig en dat is momenteel nog niet beschikbaar.

*platform@natuurlijkeveehouderij.nl