PAS

Boeren stappen uit overleg met ministerie over PAS (Persbericht)

NVV, NVP en NMV maken ‘Pas op de plaats’

Varkenshouders, pluimveehouders en melkveehouders stappen per direct uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De boerenorganisaties Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) hebben dit vandaag per brief aan het ministerie laten weten.

De boerenorganisaties accepteren het niet dat zij niet zijn gekend in de ontwikkeling van een extra reservepakket aan Generieke Maatregelen. Dit pakket extra maatregelen is afgesproken in een overleg op 19 december 2014 tussen de ministeries van EZ en Infrastructuur en Milieu (I&M), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierbij is de veehouderijsector niet betrokken. De sector is pas 10 maanden (!) later geïnformeerd over die plannen. ‘Het is allemaal in een achterkamertje voorgekookt. Wij hebben daar bij de staatssecretaris al eerder bezwaar tegen gemaakt’, aldus de organisaties.

Ondanks dat de agrarische sector niet betrokken is geweest, is de afspraak wél opgenomen in het PAS 2015 – 2021, dat op 1 juli 2015 van kracht werd. De maatregelen zullen worden ingezet indien de veronderstelde daling van emissie niet overeenkomt met de lijn zoals die in het PAS is opgenomen en afgesproken. Deze afspraak komt volgens NVV, NVP en NMV bovenop de reeds gemaakte afspraken in het Convenant Maatregelen PAS tussen overheid en veehouderijsectoren.

De organisaties vinden het onacceptabel dat wordt gesproken over extra maatregelen bovenop de maatregelen uit het Convenant omdat:

  • de PAS nog maar recentelijk van kracht is;
  • evaluatie nog moet plaatsvinden;
  • de staatssecretaris niet bereid was om de afgesproken ontwikkelruimte voor de veehouderij te waarborgen via wet- en regelgeving;
  • convenanten zouden worden afgesloten met andere sectoren zoals verkeer en industrie. Dit is nog steeds niet gebeurd.

NVV, NVP en NMV stellen dat de overheid via de achterkant wel alles wil dichtregelen, maar niet via de voorkant. ‘Wij hebben al eerder gepleit om de ontwikkelruimte voor de veehouderij in de PAS wettelijk te garanderen. De veehouderij heeft in het Convenant afgesproken om de ammoniakuitstoot met 10 kiloton te verminderen. Als tegenprestatie komt 56 procent van de depositieruimte, die als gevolg van deze reductie ontstaat, beschikbaar voor de veehouderij als extra ontwikkelruimte. De staatssecretaris was echter niet bereid om dit wettelijk te regelen. Daarentegen zou de staatssecretaris zich er wel op gaan focussen om tot convenanten te komen met andere sectoren. Dit is nog steeds niet gebeurd.

NVV, NVP en NMV zijn dan ook niet bereid om nog verder in gesprek te gaan met het ministerie van EZ, zolang bovenstaande niet gerealiseerd is. ‘Eérst moeten de afspraken uit
het Convenant worden nagekomen’, menen zij. In de tussentijd zullen de organisaties alles in het werk stellen om het extra reservepakket van tafel te krijgen.