Boeren eisen beter ammoniakbeleid (persbericht)

Veehouders en akkerbouwers in Nederland eisen een beter ammoniakbeleid van de overheid. Nu worden er miljardeninvesteringen van de landbouwers gevraagd waar geen enkel resultaat tegenover staat.  

Zes landbouworganisaties hebben hiervoor een gezamenlijk statement uitgebracht over het rapport ‘Ammoniak in Nederland’. Dit statement is tot stand gekomen met het oog op het Rondetafelgesprek dat op 22 februari in de Tweede Kamer plaatsvindt.

Melkveehouders, pluimveehouders, varkenshouders en akkerbouwers trekken hierin samen op. In het statement roepen Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en de Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) op om te komen tot een beter ammoniakbeleid.

In het onlangs verschenen rapport ‘Ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen’ tonen de onderzoekers J. Hanekamp, M. Crok en M. Briggs aan dat de wetenschappelijke onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid onvoldoende is. De overheid stelt dat het ammoniakbeleid van de afgelopen 30 jaar zeer succesvol is geweest, maar dit rapport toont juist aan dat dit niet het geval is. De investeringen die de Nederlandse landbouw moesten doen, hebben niet geleid tot de beoogde reductie van ammoniakuitstoot. Het gaat hierbij om een geïnvesteerd bedrag van naar schatting twee miljard euro.

Meetgegevens
Uit het rapport blijkt ook dat er op een verkeerde manier met de meetgegevens wordt omgegaan. Zo blijkt de ammoniakemissie minstens 30% lager te liggen dan is berekend. Verder zijn er te weinig meetpunten in Nederland om tot een landelijk gemiddelde te kunnen komen: er wordt slechts op acht punten gemeten. Bovendien wijken de resultaten van deze meetpalen onderling enorm af. Een gemiddelde van de resultaten van deze meetpunten geeft derhalve een nietszeggend getal. Toch wordt de Nederlandse landbouw afgerekend op deze data en de verkeerde manier van berekenen.

Voor de organisaties die het gezamenlijke statement ondertekenen, is het onacceptabel om op deze weg door te gaan. Zonder een correcte onderbouwing van het ammoniakbeleid zal het beleid ook de komende jaren geen doel treffen. Bovendien worden er investeringen van de landbouwers gevraagd waar geen enkel resultaat tegenover staat. Zij vinden dat het ministerie van Economische Zaken nu een pas op de plaats moet maken in het ammoniakdossier en daarbij hun verantwoordelijkheid moet nemen om de tekortkomingen op te lossen.

Met het gezamenlijke statement vragen de landbouworganisaties de leden van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken om zich in te zetten voor een onafhankelijk onderzoek door een gerenommeerd instituut als TNO of ECN. Tevens pleiten zij voor een onafhankelijke commissie die toezicht houdt. Ook willen de organisaties in de toekomst een regiefunctie bij het aansturen van onderzoek en innovaties in de landbouw en het ontwikkelen van efficiënte regelgeving.

DDB, NAV, NMV, NVP, NVV en VBBM doen een dringend beroep op de leden van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken om te komen tot een gedegen en transparante onderbouwing van het ammoniakbeleid.

Bekijk hier het Statement ammoniak.

Dutch Dairymen Board (DDB)
Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP)
Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)
Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM)

“Onafhankelijk onderzoek en onafhankelijke commissie die toezicht houdt op ammoniakbeleid”.