Ganzenschade Friesland eigen risico NMV won zaak

Recht op 100% tegemoetkoming schade overzomerende Brand- en Kolganzen

Speciaal van belang voor boeren in Friesland!

Heeft u een aanvraag gedaan voor schadecompensatie van overzomerende ganzen bij BIJ12?

En heeft BIJ12 in zijn besluit een percentage van 20% eigenrisico van uw tegemoetkoming afgetrokken, dan kunt u gebruik maken van het bijgevoegde bezwaarformulier tegen dat besluit.

Want er wordt een algemene korting wegens eigenrisico toegepast van 20% in plaats van voorheen 5%, zonder deze algemene toepassing op claim en bedrijfsomstandigheid deugdelijk te onderbouwen! En dat heeft de rechter tot nu toe verboden.

Het bezwaarformulier kunt u gebruiken om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van BIJ12 wanneer gewasschade is veroorzaakt door zowel Grauwe-, Brand- en Kolganzen waarbij 20% eigenrisico is toegepast.

Reden: als de middelen om schade te bestrijden en te voorkomen door het bevoegd gezag niet worden verstrekt, (in dit geval voor overzomerende Brand- en Kolganzen), en de betreffende grondgebruiker heeft wel schade gemeld, en zo goed mogelijk laten bestrijden, kan er geen sprake zijn van welke korting op eigen risico dan ook.

Een grondgebruiker heeft namelijk het recht zijn gewassen te beschermen tegen schadelijke dieren d.m.v. een ontheffing of vrijstelling, zo niet; Dan ontstaat er aanspraak op 100% tegemoetkoming van de ondanks toch nog genomen maatregelen tegen ontstane schade. (Zie jurisprudentie o.a. inzake schades door de Smient.)

Met vriendelijke groet, Jacob Porsius  NMV-afd. Friesland.

Voorbeeld bezwaarschrift BIJ12 dec. 2020 100% Overz.Brandkol Invulformulier bezwaarschrift BIJ12 100% 2020

Invulformulier bezwaarschrift BIJ12 100% 2020