Landbouw Collectief stikstof impasse Schouten

Besprekingen Landbouw Collectief met Kabinet in volgende fase (persbericht)

De 13 boerenorganisaties binnen het Landbouw Collectief zetten zich sinds begin november in om met het Kabinet tot afspraken te komen over de bijdrage aan de stikstofreductie. Woensdag 5 februari vindt er opnieuw een gesprek plaats met Minister-President Rutte en Minister Schouten, waarbij ook de Provincies aan zullen schuiven. Inzet is om tot overeenstemming te komen over de nog openstaande punten uit het Catshuis Overleg van half december, zodat er duidelijkheid komt over het totaalpakket.

De voorgestelde maatregelen van het Landbouw Collectief om de stikstofuitstoot terug te brengen betreffen minder eiwit in het voer bij melkvee, extra weidegang en het uitrijden van mest aangelengd met water. Deze maatregelen moeten praktisch uitvoerbaar zijn en ruimte laten aan de individuele ondernemer voor de precieze invulling (‘cafetaria-model’, met maatwerk per bedrijf). Op die manier toegepast, kunnen de maatregelen al in 2020 een reductie opleveren van minimaal 3 kton ammoniak. Samen met de warme sanering in de varkenshouderij en de reeds gerealiseerde afname van het aantal dieren sinds de laatste officiële stikstofrapportage in 2017, betekent dit alles bij elkaar een fors lagere uitstoot in de veehouderij van 10-15%.

Resterende bespreekpunten
Belangrijke punten waar eerder overeenstemming over is bereikt, betreffen geen generieke krimp, geen gedwongen opkoop, één beleid bij provincies, meten = weten en een herijking van Natura2000-gebieden. Op weg naar 5 februari vinden er deze week besprekingen plaats op ambtelijk niveau met het ministerie van LNV over de resterende, nog openstaande punten. De bedoeling daarvan is om al zoveel mogelijk ‘hobbels’ weg te nemen, zodat het overleg met Kabinet en Provincies zich kan richten op kernzaken en besluitvorming. In de bijlage leest u de inzet van het Landbouw Collectief voor deze gesprekken. De eerste uitkomsten van de analyse van de RIVM-data en -modellen die op dit moment op initiatief van de sector worden uitgevoerd, maken onderdeel uit van het overleg.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief: “Onze inzet is om te komen tot een akkoord, waarmee de boeren uit de voeten kunnen en de BV Nederland verder kan”.

EINDE  PERSBERICHT