Ammoniak en de trukendoos van RIVM

Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen (persbericht)

Gisterochtend vond in de Tweede Kamer een technische briefing plaats over ammoniak. Tijdens deze briefing deelden Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers hun nieuwste bevindingen in het ammoniakonderzoek met de Kamerleden.

Dit naar aanleiding van het vorig jaar verschenen onderzoeksrapport ‘Ammoniak in Nederland – Een noordoostelijke spelbreker‘. In dit onderzoek bleek dat het ammoniakmeetstation voor de provincies Brabant en Limburg veel te dicht bij een pluimveebedrijf is neergezet, waardoor de ammoniakmeting tot tientallen procenten hoger uitvielen.

Een delegatie NMV-bestuurders en commissieleden was hierbij aanwezig om de nieuwste bevindingen te bekrachtigen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft NMV namens de NH3 coalitie onderstaand persbericht verzonden naar de media.

 

PERSBERICHT

Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen

Het ammoniakbeleid heeft de veehouderij veel tijd, ergernissen én geld gekost. Al meer dan 30 jaar worden maatregelen genomen om de ammoniakemissie te reduceren. Desondanks wordt er geen reductie gemeten van de ammoniakconcentratie in de atmosfeer. Voor de NH3 coalitie is en blijft dat een bijzonder vreemde constatering. We zijn blij met de inzet en kennis van Jaap Hanekamp, Geesje Rotgers en Jan Cees Vogelaar. Zij leggen de vinger op de zere plek, namelijk de wankele basis waarop het fundament het ammoniakbeleid rust. Door hun inzet is de discussie op gang gekomen en zijn vooral door het RIVM met betrekking tot metingen enkele aanpassingen doorgevoerd.

Theoretische veronderstellingen
“Alvorens maatregelen worden opgelegd, zou goed uitgezocht moeten worden waarom de metingen geen trend laten zien. De argumenten van het RIVM, dat luchtwassers hun werk niet goed zouden doen of de luchtsamenstelling is veranderd, berusten wederom op veronderstellingen. En niet op harde bewijzen. Ook de droge depositie op natuur berust op veronderstellingen, zolang dit niet wordt gemeten.

Voor de NH3 coalitie is en blijft het van groot belang dat metingen representatief zijn. Neem bijvoorbeeld de provincie Brabant. “De provincie Brabant bouwt zijn nieuwe stikstofregels voor de veehouderij op theoretische veronderstellingen die niet door metingen worden bevestigd. Integendeel, de metingen laten juist zien dat de extra maatregelen die de provincie oplegt aan boeren, geen effect zullen hebben.” 

Verstevigen fundament
Het blijft bijzonder dat aan de voorkant van het beleid een zeer grove inschatting volstaat en aan de achterkant op tienden achter de komma nauwkeurig moet worden berekend. Het wordt tijd dat het fundament waarop het ammoniakbeleid is gestoeld wordt verstevigd. Dit kan alleen wanneer we toegaan naar een systeem waarbij het feitelijk meten van droge deposities van ammoniak een beeld kan geven van de omvang van het ammoniakvraagstuk en beleidsrichting kan geven indien dat noodzakelijk is. In Denemarken en Schotland worden metingen naar droge depositie verricht. Kan dit wellicht ook in Nederland toegepast worden? En kan een externe audit een bijdrage leveren aan meer duidelijkheid omtrent metingen en berekeningen van emissies?

Er zijn zeker stappen gezet om de partijen nader tot elkaar te krijgen, maar zolang het ammoniak gat niet erkend wordt, blijft het vertrouwen broos.

De NH3 coalitie is een samenwerkingsverband op dit onderwerp bestaande uit de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Dutch Dairymen Board (DDB) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM).

——————————————————————————————-

Gisterochtend stond het meten van ammoniak centraal, zowel in landbouwgebieden als in natuurgebieden. In de vorm van een video lichtten Hanekamp en Rotgers vanochtend de materie toe aan de leden van de Vaste Kamercommissie Landbouw.

 

https://www.youtube.com/watch?v=t40rnXRe4LA