Agroprogramma van start in de provincie Groningen

Agroprogramma van start in de provincie Groningen, met als speerpunt de agrarische bedrijven in het gebied van het Groninger Aardgasveld.

 Wij, van de NMV Groningen, nemen sinds september 2018 deel aan de Agrarische Tafel Groningen (ATG) en hebben, zoals eerder vermeld in Koebont, in december 2018 aanbevelingen gedaan aan de minister van EZK teneinde de vele problemen op de boerderijen, naast schade en versterking, te kunnen oplossen en aanvullend te kunnen betalen vanuit een hiervoor op te richten fonds.

In 2019 hebben de drie overheidslagen, gemeenten, Provincie en de drie betrokken ministeries (EZK, BIZA en LNV) regelmatig overleg gevoerd over een op te richten Agroprogramma, een Agroteam en een Agroloket. Begin 2020 is het Agroloket geopend bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hebben wij veel aandacht besteed aan de contouren van het Agroprogramma. Op 18 maart 2020 is hierover een akkoord op hoofdpunten bereikt tussen de sector en de drie overheidslagen.

Daarna is het Agroprogramma in de steigers gezet met als resultaat dat dit programma in december 2020 is afgerond en in januari 2021 definitief is geworden middels een besluit van de geïnstalleerde Stuurgroep, waarin de sector is vertegenwoordigd met twee leden en de voorzitter van de ATG, de gemeenten, de Provincie (voorzitter Henk Staghouwer) en het Rijk met de drie betrokken ministeries.

U ontvangt hierbij de aanbiedingsbrief, van landbouw gedeputeerde Henk Staghouwer, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Stuurgroep Agroprogramma Groningen, met daarbij het besloten Plan van aanpak Agroprogramma.

Aanbiedingsbrief Plan van Aanpak Agroprogramma

Plan van Aanpak Agroprogramma

Er wordt nu opgestart met 25 boerderijen, met complexe schade, hiervoor is meteen 19 miljoen Euro beschikbaar, als aanvulling op de gelden welke voor de versterking en de fysieke schade beschikbaar komen. Het geld is, aanvullend, beschikbaar o.a. voor uitgesteld onderhoud vanwege de aardbevingsschade, het toekomstgericht maken van de bedrijven en er wordt aandacht besteed aan het verminderen van uitstoot, het leggen van zonnepanelen en/of plaatsen van windmolens.  (dus energieneutraal inrichten). U merkt het is een breed programma, hierdoor kunnen er middelen beschikbaar komen vanuit verschillende fondsen. De nu beschikbare 19 miljoen dienen als een soort smeerolie om het programma te kunnen opstarten, daarna zal er steeds opnieuw geld beschikbaar komen. Alle betrokken partijen hebben zich hieraan gecommitteerd.

Er worden consulenten aangesteld om u als de boer te ontzorgen, mee te denken en te begeleiden, dit omdat het boeren veelal aan tijd ontbreekt, immers de bedrijfsvoering moet ook gewoon doorgaan. De consulenten kunnen dan met een Agro Team, waarin deskundigen zitten, een plan van aanpak voor en in overleg, met de boer in kwestie, ontwikkelen en invullen.

Het Agroprogramma, is dus een toekomstgericht programma voor alle boerenbedrijven in het aardbevingsgebied van Groningen om perspectief te bieden.

Het ministerie van LNV heeft, via minister Schouten, een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin het Agroprogramma wordt aangekondigd;

Start_Agroprogramma_Groningen

 

Ate H. Kuipers, regio vz  NMV Groningen en lid van de ATG en de Stuurgroep