stikstof problematiek brief naar LNV

Aanpak stikstofproblematiek | Gezamenlijke brief naar Schouten

Gisteren is er een gezamenlijk brief naar minister Schouten verzonden. Tevens is er een kopie naar de leden van de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Directeuren-generaal Sonnema en Osinga gestuurd.

NMV onderschrijft mede deze brief. Wij hadden de minister graag voor een ultimatum gesteld. Dit is helaas niet opgenomen in de brief. Wel is onze inbreng over de maatregelen rond extern salderen in combinatie met de inname van fosfaatrechten in deze brief opgenomen. Fosfaatrechten hebben hier niets mee te maken, maar de sector wordt erdoor wel op slot gezet. Ook staat het feit dat andere partijen buiten de landbouw ongelimiteerd stikstofruimte kunnen kopen in de landbouw erin beschreven. Hierdoor worden partijen met de grootste financiële armslag de winnaar, met als gevolg een leegloop van de veehouderijsectoren en indirect het platteland. En uiteraard het verzoek om te gaan meten in plaats van te werken met rekenmodellen staat in deze brief. Bij de brief is een lijst gevoegd met ca. 80 vragen en een aantal casussen: https://nmv.nu/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/K4284-vragen-en-casussen-voor-LNV-191009.pdf

Lees hier de brief:

11 oktober 2019
Onderwerp: Aanpak stikstofproblematiek

Geachte mevrouw Schouten,

De zuivelsector is doordrongen van de stikstofproblematiek waar heel Nederland voor staat en heeft reeds aangegeven mee te willen werken aan een oplossing voor de ontstane situatie. Er moet een nieuwe balans gevonden worden tussen economische activiteit en natuur. Nederland is onlosmakelijk verbonden met een sterke en innovatieve agrarische sector en de zuivelsector vervult hierin een belangrijke rol. Wij dragen bij aan de economie en zijn dragers van het Nederlandse platteland.

Echter, de partijen in de Nederlandse zuivelsector maken zich buitengewoon veel zorgen wanneer een aantal maatregelen zoals vermeld in de brief van 4 oktober de betekenis hebben die wij vrezen. Dan is er sprake van een ongekende impact op de melkveehouderij, de melkverwerkende industrie en alle andere schakels in de zuivelketen in Nederland.

De uitspraak van de Raad van State richt zich op het verlagen van de depositie van stikstof op Natura 2000 gebieden. De door het kabinet voorgestelde maatregelen gaan ons inziens veel verder dan dat en daarmee ook veel verder dan de adviezen van de commissie Remkes. Wij doelen met name op de maatregelen rond extern salderen in combinatie met de inname van fosfaatrechten.

Wanneer wij uw brief goed hebben geïnterpreteerd, constateren wij dat in geval van extern salderen, andere partijen buiten de landbouw ongelimiteerd stikstofruimte kunnen kopen in de landbouw. In dit vrije marktmechanisme zullen partijen met de grootste financiële armslag de winnaar worden met als gevolg een leegloop van de veehouderijsectoren en indirect het platteland.

Daarbovenop constateren wij, dat wanneer externe saldering plaatsvindt tussen private partijen, dus ook tussen melkveehouders, altijd 100% van de fosfaatrechten gekoppeld aan de betreffende productielocatie worden ingenomen. Hiermee wordt de sector volledig op slot gezet. Voor melkveehouders is dan geen ontwikkelruimte meer aanwezig voor investeringen ten behoeve van de verdere verduurzaming van de sector, mede met het oog op de klimaatafspraken en kringlooplandbouw.

Met deze interpretatie van de brief moeten wij tot de conclusie komen dat er blijkbaar in dit land geen plaats en geen perspectief meer is voor een dynamische, duurzame en innovatieve melkveehouderij. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Het grote geld gaat het platteland regeren en de veestapel wordt ongestructureerd verkleind zonder een relatie te leggen naar het probleem waar het om gaat: de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden.

Tot slot is het gewenst om de onzekerheden over de meet- en berekenmethodiek weg te nemen en hierover op korte termijn brede overeenstemming te krijgen.

Het is van groot belang dat de sector van u zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt. Langs deze weg verzoeken wij u om de kabinetsreactie nader te verduidelijken en in te gaan op de beelden die de brief bij ons oproept.

Met vriendelijke groet,


Biohuis – melkveehouderij
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt – Melkveehouderij (NAJK)
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV
Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO))
NetwerkGRONDig
ZuivelNL
LTO Vakgroep Melkveehouderij