Schouten beantwoord vragen over fosfaatrechten

100 vragen aan minister Schouten

Minister Schouten heeft op 21 juni jl. antwoord gegeven op verschillende vragen over fosfaatrechten die politici aan haar gesteld hebben. NMV heeft de 100 vragen voor u doorgenomen en zet hieronder een beknopte samenvatting van de meest essentiële informatie. De uitgebreide Kamerbrief kunt u vinden op de website van de Tweede Kamer.

Fosfaatbank
De minister geeft aan dat zij er naar streeft de fosfaatbank per 1 september 2018 te openen. De openstelling zal dan waarschijnlijk vier weken duren. Grondgebonden, en jonge grondgebonden melkveehouders, kunnen inschrijven op de fosfaatrechten in de fosfaatbank. De rechten worden vervolgens in bruikleen uitgedeeld. Om problemen rondom de mogelijke benutting van de fosfaatrechten te voorkomen, wil het ministerie er op aan sturen dat de rechten pas in 2019 gebruikt mogen worden. Er blijkt momenteel al 145.000 kilogram fosfaat in de fosfaatbank te zitten. De bezwaren en boeren die een beroep op de knelgevallenregeling gedaan hebben lopen op dit moment nog. Er blijken 5900 bezwaren te zijn ingediend en er is door 2490 ondernemers een beroep gedaan op de knelgevallenregeling.

Op dit moment overweegt de minister niet de rechten uit de fosfaatbank anders in te zetten dan voor grondgebondenheid, of de korting op kleine leasecontracten te laten vallen. Zij stelt dat het bevorderen van grondgebondenheid voor de Europese Commissie een sterke voorwaarde was om het stelsel van fosfaatrechten goed te keuren.

Sectorplafonds vastgelegd
Wat ook duidelijk wordt is, dat nu de sectorale fosfaatproductieplafonds in het zesde actieprogramma zijn vastgelegd, dit het mogelijk overhevelen van varkensfosfaat in de weg staat. Er mogen niet meer rechten worden uitgegeven dan het productieplafond. De melkveehouderij heeft op dit moment meer rechten uitgegeven dan haar sectorplafond. De Europese Commissie heeft daarop gezegd dat de rechten en het fosfaatproductieplafond voor de melkveehouderij weer in overeenstemming gebracht moet worden.

De minister verwacht deze zomer uitsluitsel te kunnen geven over de beleidsmaatregel voor vleesveehouders. Het ontwerpen van een systeem wat moet borgen dat er geen fosfaatrechtenloze koeien van vleesveebedrijven naar melkveebedrijven gaan is erg complex. Voorlopig zullen RVO en NVWA dit middels het I&R systeem uitvoeren.

Derogatie en zesde actieprogramma
Op 4 juni jl. heeft de Europese Commissie de derogatiebeschikking gepubliceerd. De derogatie is voor twee jaar afgegeven. Dit betekent dat er na die twee jaar weer voor twee jaar verlenging aan kan worden gevraagd. Dit heeft te maken met het zevende actieprogramma nitraat, welke van 2022 tot 2026 zal lopen. De derogatieverlening loopt, wanneer er geen calamiteiten zijn, synchroon met het actieprogramma.

Verder zijn er veel vragen gesteld over de knelgevallenregeling. Zo legt de minister uit waarom zij het niet verantwoord vindt de boeren, die zich verenigd hebben in ‘Innovatief uit de Knel’, te compenseren met fosfaatrechten. Wel is er een maatregel toegevoegd die voorziet in bedrijven die op de peildatum geen melk leverden, maar wél jongvee voor melkvee hadden én onomkeerbare investeringen gedaan hebben. Deze groep is toegevoegd aan de knelgevallenregeling. Ook de biologische boeren, en boeren met zeldzame rundrassen, komen in meerdere vragen aan bod. Met name het vrijstellen van de biologische melkveehouderij voor fosfaatrechten wordt meerdere keren genoemd in de vragen. De minister geeft aan dat dit geen optie is, omdat zij door de Europese Commissie gehouden is aan het melkveefosfaatplafond. Wanneer biologische melkveehouders ongebreideld zouden kunnen groeien, kan de minister het plafond niet waarborgen. Lees hier meer over in de volgende Koebont, het ledenblad van NMV.